بازاری پر از فروشنده، اما خالی از خریدار
بازاری پر از فروشنده، اما خالی از خریدار

بازاری پر از فروشنده، اما خالی از خریدار رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو:روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو که از حدودا دو ماه پیش آغاز شده، تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجام نیز تداوم یافته و بازار شیب نزولی را طی می‌کند.البته بازار از خریدار خالی مانده و همه فروشنده هستند، اما مشتری نیست.

بازاری پر از فروشنده، اما خالی از خریدار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو:روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو که از حدودا دو ماه پیش آغاز شده، تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجام نیز تداوم یافته و بازار شیب نزولی را طی می‌کند.البته بازار از خریدار خالی مانده و همه فروشنده هستند، اما مشتری نیست.