بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پروژه کمپ بانوان ماده ۱۶ تبریز
بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پروژه کمپ بانوان ماده ۱۶ تبریز

  بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پروژه کمپ بانوان ماده ۱۶ تبریز 🔸 دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به همراه معاون پشتیبانی بهزیستی استان از پروژه آماده سازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان، موسوم به مرکز ماده ۱۶ بانوان تبریز  بازدید و در جریان روند پیشرفت کار این پروژه قرار گرفت.

  بازدید مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از پروژه کمپ بانوان ماده ۱۶ تبریز

🔸 دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به همراه معاون پشتیبانی بهزیستی استان از پروژه آماده سازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان، موسوم به مرکز ماده ۱۶ بانوان تبریز  بازدید و در جریان روند پیشرفت کار این پروژه قرار گرفت.