بازگشت آقای خاص به کشتی
بازگشت آقای خاص به کشتی

بازگشت آقای خاص به کشتی 🔹محمد بنا سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی معروف به آقای خاص، مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران  شد. 🔹محمد بنا پس از  مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان، از سمت سرمربیگری تیم ملی ایران استعفا کرده بود.

بازگشت آقای خاص به کشتی

🔹محمد بنا سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی معروف به آقای خاص، مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران  شد.

🔹محمد بنا پس از  مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان، از سمت سرمربیگری تیم ملی ایران استعفا کرده بود.