بازگشت بابایی به ماشین سازی
بازگشت بابایی به ماشین سازی

 بازگشت بابایی به ماشین سازی با پایان یافتن قرارداد قرضی پیمان بابایی با سومقایت آذربایجان، این بازیکن به ماشین سازی بازگشت. پیمان بابایی دو فصل دیگر با ماشین سازی قرارداد دارد.

 بازگشت بابایی به ماشین سازی

با پایان یافتن قرارداد قرضی پیمان بابایی با سومقایت آذربایجان، این بازیکن به ماشین سازی بازگشت.

پیمان بابایی دو فصل دیگر با ماشین سازی قرارداد دارد.