باقری: تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم
باقری: تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم

🔻باقری: تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم 🔹معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در جمع ایرانیان مقیم مجارستان گفت تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم و همه ابزارهای حقوقی و سیاسی را برای تأمین حقوق آن‌ها به کار خواهیم گرفت.

🔻باقری: تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم

🔹معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در جمع ایرانیان مقیم مجارستان گفت تضییع حقوق ایرانیان در هیچ نقطه از جهان را برنمی‌تابیم و همه ابزارهای حقوقی و سیاسی را برای تأمین حقوق آن‌ها به کار خواهیم گرفت.