باکو: برای انتقال پیکر کارمند سفارت‌مان، هواپیمایی به تهران می‌فرستیم
باکو: برای انتقال پیکر کارمند سفارت‌مان، هواپیمایی به تهران می‌فرستیم

باکو: برای انتقال پیکر کارمند سفارت‌مان، هواپیمایی به تهران می‌فرستیم 🔹سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که به منظور انتقال پیکر یکی از کارمندان سفارت‌ این کشور در تهران که در جریان حمله مسلحانه روز جمعه جانش را از دست داد و برای انتقال دیگر کارمندان سفارت به آذربایجان، هواپیمایی به تهران می‌فرستد.

باکو: برای انتقال پیکر کارمند سفارت‌مان، هواپیمایی به تهران می‌فرستیم

🔹سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که به منظور انتقال پیکر یکی از کارمندان سفارت‌ این کشور در تهران که در جریان حمله مسلحانه روز جمعه جانش را از دست داد و برای انتقال دیگر کارمندان سفارت به آذربایجان، هواپیمایی به تهران می‌فرستد.