ببینید‌/«ایران ِ مَن» به ارس رسید
ببینید‌/«ایران ِ مَن» به ارس رسید

ببینید‌/«ایران ِ مَن» به ارس رسید به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، با همکاری این مدیریت، جاذبه رود ارس با عنوان «بهشت طبیعت» از شبکه‌های سراسری صداوسیما پخش شد.‌ حسب مذاکرات صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی ‌و فرهنگی گردشگری محدوده‌های جلفا و خداآفرین نیز در ایرانِ مَن […]

ببینید‌/«ایران ِ مَن» به ارس رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، با همکاری این مدیریت، جاذبه رود ارس با عنوان «بهشت طبیعت» از شبکه‌های سراسری صداوسیما پخش شد.‌

حسب مذاکرات صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی ‌و فرهنگی گردشگری محدوده‌های جلفا و خداآفرین نیز در ایرانِ مَن منعکس خواهد شد.‌