برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است
برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است

۰ برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است 🔹️میزان خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است.

۰

برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است

🔹️میزان خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: برخلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است.