برخی اقدامات شاخص زیست محیطی در مجتمع پتروشیمی تبریز
برخی اقدامات شاخص زیست محیطی در مجتمع پتروشیمی تبریز

🔷برخی اقدامات شاخص زیست محیطی در مجتمع پتروشیمی تبریز 🔹بازیابی و استفاده مجدد از پساب خروجی از واحد تصفیه خانه مجتمع بمیزان ۶۱۰۰۰۰ مترمکعب در سال جهت مصرف در واحدهای عملیاتی بعنوان آب پروسسی برگشتی 🔹طرح انتقال پساب تصفیه خانه شهر تبریز جهت استفاده مجدد به شرکت پتروشیمی 🔹بازچرخانی و استفاده مجدد از آب دور […]

🔷برخی اقدامات شاخص زیست محیطی در مجتمع پتروشیمی تبریز

🔹بازیابی و استفاده مجدد از پساب خروجی از واحد تصفیه خانه مجتمع بمیزان ۶۱۰۰۰۰ مترمکعب در سال جهت مصرف در واحدهای عملیاتی بعنوان آب پروسسی برگشتی

🔹طرح انتقال پساب تصفیه خانه شهر تبریز جهت استفاده مجدد به شرکت پتروشیمی

🔹بازچرخانی و استفاده مجدد از آب دور ریز واحد اسمز معکوس به حجم۳۰m3/hr جهت مصارف کشاورزی فضای سبز مجتمع در فصول گرم سال

🔹توسعه فضای سبز در داخل و خارج از مجتمع

🔹پوشش گذاری حوضچه های واحد تصفیه پساب

🔹 تجهیز اتاق مانیتورینگ و مرکز ارسال اطلاعات به سازمان حفاظت محیط زیست