برد شیرین تراکتور
برد شیرین تراکتور

آلومینیوم ۰_۲ تراکتور ⏰ پایان بازی ⚽️ محمد عباس زاده ، اسدیهفته پنجم لیگ بیست و دوم

آلومینیوم ۰_۲ تراکتور

⏰ پایان بازی

⚽️ محمد عباس زاده ، اسدیهفته پنجم لیگ بیست و دوم