بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز به صورت جامع و کامل تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش تایسیزنیوز، علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: دستور نخست جلسه امروز مربوط به ارائه […]

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز به صورت جامع و کامل تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش تایسیزنیوز، علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: دستور نخست جلسه امروز مربوط به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز است که مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هفته گذشته از سوی شهرداری تبریز به شورا ارائه شد تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

باغبان با اشاره به قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری ها خاطرنشان کرد: در ماده ۱۲ این قانون به طور صریح در رابطه با تفریغ بودجه به مطالب جدیدی اشاره شده است و مقرر ش-ده تا صحت تفریغ توسط حسابرسان بررسی شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود یادآور شد: همه ما می دانیم که وظیفه اصلی شورا نظارت به امور بوده و از این رو باید در بررسی گزارش تفریغ بودجه نظارت های کامل و کافی از سوی شورا صورت گیرد.

احد صادقی، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در ادامه این جلسه بیان کرد: زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه پیش از این تا پایان اردیبهشت ماه تعیین شده بود که امسال رویه را تغییر داده و زمان آن را تا پایان شهریور ماه اعلام کرده‌اند.

وی افزود: بهتر است ما بررسی تفریغ بودجه را به کمیته و حسابرس ارائه دهیم تا موارد لازم را بررسی و به ما اعلام کنند تا ما آن نتایج را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

شهرام دبیری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در این جلسه عنوان کرد: بهتر است تفریغ بودجه را هم در کمیته بررسی کرده و هم به حسابرس دهیم تا بررسی ها به صورت جزئی انجام گیرد، نتایج آن را یک بار دیگر هم مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

در این جلسه مقرر شد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم در کمیته حسابرسی و هم توسط حسابرس تعیین، بررسی و در پایان هم به کمیسیون برنامه و بودجه جهت تصمیم گیری ارائه شود.

در ابتدای ششمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز توسط مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری تبریز تشریح و مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت.