برزیل، دومین تیم حاضر در یک هشتم نهایی
برزیل، دومین تیم حاضر در یک هشتم نهایی

▫️ برزیل، دومین تیم حاضر در یک هشتم نهایی برزیل ۱ – سوییس ۰

▫️ برزیل، دومین تیم حاضر در یک هشتم نهایی

برزیل ۱ – سوییس ۰