برق بخشی از خوی قطع شد
برق بخشی از خوی قطع شد

برق بخشی از خوی قطع شد به دنبال زلزله ۵.۹ ریشتری برق بخشی از خوی در حال حاضر قطع شده است. پس از وقوع زلزله مردم خوی به خیابان‌ها آمدند.

برق بخشی از خوی قطع شد

به دنبال زلزله ۵.۹ ریشتری برق بخشی از خوی در حال حاضر قطع شده است. پس از وقوع زلزله مردم خوی به خیابان‌ها آمدند.