بهادری جهرمی: بازار کاذب ارز موقتی است
بهادری جهرمی: بازار کاذب ارز موقتی است

🔻بهادری جهرمی: بازار کاذب ارز موقتی است سخنگوی دولت: در حال حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که موقتی است. 🔹این دولت با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد نمی‌کند. 🔹ما در قضاوت عملکردمان باید موانع خارجی و ضعف‌ها و سوءمدیریت درونی را با هم ارزیابی کنیم.

🔻بهادری جهرمی: بازار کاذب ارز موقتی است

سخنگوی دولت: در حال حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که موقتی است.

🔹این دولت با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد نمی‌کند.

🔹ما در قضاوت عملکردمان باید موانع خارجی و ضعف‌ها و سوءمدیریت درونی را با هم ارزیابی کنیم.