بورل: آماده وضع تحریم‌های بیشتر هستیم
بورل: آماده وضع تحریم‌های بیشتر هستیم

🔻بورل: آماده وضع تحریم‌های بیشتر هستیم / تحریم‌ها یک شبه وضعیت زندگی مردم ایران را تغییر نخواهد داد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:این تحریم‌ها برای ایران مهم است و به شما اطمینان می‌دهم که آن را دوست ندارند. دولت ایران پیام اقدام اروپا را دریافت خواهد کرد.  🔹تحریم‌های وضع شده یک شبه وضعیت زندگی مردم ایران […]

🔻بورل: آماده وضع تحریم‌های بیشتر هستیم / تحریم‌ها یک شبه وضعیت زندگی مردم ایران را تغییر نخواهد داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:این تحریم‌ها برای ایران مهم است و به شما اطمینان می‌دهم که آن را دوست ندارند. دولت ایران پیام اقدام اروپا را دریافت خواهد کرد. 

🔹تحریم‌های وضع شده یک شبه وضعیت زندگی مردم ایران را تغییر نخواهد داد، این بخشی از روند سیاسی است که در این مقطع متوقف نخواهد شد.