بورل: برجام نمُرده، اما پیشرفتی در مذاکرات صورت نگرفته است
بورل: برجام نمُرده، اما پیشرفتی در مذاکرات صورت نگرفته است

بورل: برجام نمُرده، اما پیشرفتی در مذاکرات صورت نگرفته است 🔹مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: توافق هسته‌ای ایران «نمُرده» اما پیشرفتی در مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز صورت نگرفته است.

بورل: برجام نمُرده، اما پیشرفتی در مذاکرات صورت نگرفته است

🔹مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: توافق هسته‌ای ایران «نمُرده» اما پیشرفتی در مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز صورت نگرفته است.