بوی نامطبوع اهالی کجوار تبریز را جان به لب کرد
بوی نامطبوع اهالی کجوار تبریز را جان به لب کرد

بوی نامطبوع اهالی کجوار تبریز را جان به لب کرد بوی نامطبوعی که به گفته اهالی کجوار از پالایشگاه تبریز ناشی شده است جان اهالی کجوار را به لب رسانده استتا کنون جوابی از پالایشگاه تبریز نسبت به این وضعیت منتشر نشده است

بوی نامطبوع اهالی کجوار تبریز را جان به لب کرد

بوی نامطبوعی که به گفته اهالی کجوار از پالایشگاه تبریز ناشی شده است جان اهالی کجوار را به لب رسانده است
تا کنون جوابی از پالایشگاه تبریز نسبت به این وضعیت منتشر نشده است