تجمع بازنشستگان مس مقابل نهاد ریاست جمهوری
تجمع بازنشستگان مس مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع بازنشستگان مس مقابل نهاد ریاست جمهوری بازنشستگان مس سرچشمه معتقدند؛ صندوق از حق بیمه‌های آن‌ها شکل گرفته و دارایی بین‌النسلی آن‌هاست و لذا دولت نمی‌تواند یک‌جانبه در مورد آن تصمیم بگیرد.

تجمع بازنشستگان مس مقابل نهاد ریاست جمهوری

بازنشستگان مس سرچشمه معتقدند؛ صندوق از حق بیمه‌های آن‌ها شکل گرفته و دارایی بین‌النسلی آن‌هاست و لذا دولت نمی‌تواند یک‌جانبه در مورد آن تصمیم بگیرد.