تداوم عملیات در پروژه شهید صادق فلاحی (ارتش)
تداوم عملیات در پروژه شهید صادق فلاحی (ارتش)

تداوم عملیات در پروژه شهید صادق فلاحی (ارتش) روز جمعه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱

تداوم عملیات در پروژه شهید صادق فلاحی (ارتش) روز جمعه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱