ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را ممنوع کرد
ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را ممنوع کرد

ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را ممنوع کرد 🔹دولت ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را به خاطر نداشتن مجوز در این کشور ممنوع کرد. 🔹دویچه وله نوشت: این حکم بر اساس شکایت شورای عالی نظارت بر رسانه های سمعی بصری ترکیه و تخطی از قانون مصوبه سال ۲۰۱۹ صادر شده است.

ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را ممنوع کرد

🔹دولت ترکیه فعالیت دویچه وله و صدای آمریکا را به خاطر نداشتن مجوز در این کشور ممنوع کرد.

🔹دویچه وله نوشت: این حکم بر اساس شکایت شورای عالی نظارت بر رسانه های سمعی بصری ترکیه و تخطی از قانون مصوبه سال ۲۰۱۹ صادر شده است.