تشکیل پرونده برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت
تشکیل پرونده برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت

تشکیل پرونده برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت سخنگوی قوه قضائیه: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد و پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده است و مرجع مورد نظر باید پاسخگو باشد.

تشکیل پرونده برای حسن روحانی در دادستانی ویژه روحانیت

سخنگوی قوه قضائیه: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد و پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده است و مرجع مورد نظر باید پاسخگو باشد.