تشکیل پرونده قضایی برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب
تشکیل پرونده قضایی برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب

تشکیل پرونده قضایی برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب براساس اطلاعات به دست آمده برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب پرونده قضایی تشکیل شده است. شقایق دهقان در روزهای گذشته بدون حجاب در کافه کتاب یکی از انتشاراتی‌ها حاضر شده بود.

تشکیل پرونده قضایی برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب

براساس اطلاعات به دست آمده برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب پرونده قضایی تشکیل شده است. شقایق دهقان در روزهای گذشته بدون حجاب در کافه کتاب یکی از انتشاراتی‌ها حاضر شده بود.