تصاویری از تمرین نوبت عصر تراکتور زیرنظر قربان بردیف
تصاویری از تمرین نوبت عصر تراکتور زیرنظر قربان بردیف

تصاویری از تمرین نوبت عصر تراکتور زیرنظر قربان بردیف که به دستورات تاکتیکی موردنظر این مربی اختصاص یافته بود.

تصاویری از تمرین نوبت عصر تراکتور زیرنظر قربان بردیف که به دستورات تاکتیکی موردنظر این مربی اختصاص یافته بود.