تصاویری عجیب از نحوه اسکان برخی از زلزله‌ زدگان‌ خوی!
تصاویری عجیب از نحوه اسکان برخی از زلزله‌ زدگان‌ خوی!

تصاویری عجیب از نحوه اسکان برخی از زلزله‌ زدگان‌ خوی!

تصاویری عجیب از نحوه اسکان برخی از زلزله‌ زدگان‌ خوی!