تصمیم مهم دیوان بین‌المللی در خصوص ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران‌
تصمیم مهم دیوان بین‌المللی در خصوص ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران‌

تصمیم مهم دیوان بین‌المللی در خصوص ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران‌ دیوان بین‌المللی دادگستری امروز تصمیم نهایی خود درباره‌۲ میلیارد دلار از دارایی های کشورمان را اعلام‌خواهد کرد. این‌ حجم دارایی ایران به‌بهانه ارتباط ایران با فعالیت های تروریستی توسط آمریکا مسدود شده است. ایران در سال ۲۰۱۶ موضوع مسدود شدن‌ این‌دارایی از […]

تصمیم مهم دیوان بین‌المللی در خصوص ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران‌

دیوان بین‌المللی دادگستری امروز تصمیم نهایی خود درباره‌۲ میلیارد دلار از دارایی های کشورمان را اعلام‌خواهد کرد.

این‌ حجم دارایی ایران به‌بهانه ارتباط ایران با فعالیت های تروریستی توسط آمریکا مسدود شده است.

ایران در سال ۲۰۱۶ موضوع مسدود شدن‌ این‌دارایی از سوی آمریکا را به این‌دیوان‌که در لاهه هلند است کشید و شکایت خود را مطرح کرد.

این‌دیوان پس از جنگ‌جهانی دوم و با هدف رسیدگی به اختلافات بین اعضای سازمان ملل متحد تشکیل شده است.

احکام‌این‌ دادگاه‌الزام‌اور هستند و امکان‌اعتراض‌به آنها وجود ندارد اما در عین حال دیوان بین‌المللی دادگستری امکان اعمال قانونی تصمیمات خود را ندارد.