تصویری از ابرها بر روی قلعه رودخان شهر فومن استان گیلان
تصویری از ابرها بر روی قلعه رودخان شهر فومن استان گیلان

تصویری از ابرها بر روی قلعه رودخان شهر فومن استان گیلان عکس حمید نادری

تصویری از ابرها بر روی قلعه رودخان شهر فومن استان گیلان

عکس حمید نادری