تصویری از بارش سنگین برف مرز حاجی عمران – پیرانشهر
تصویری از بارش سنگین برف مرز حاجی عمران – پیرانشهر

تصویری از بارش سنگین برف مرز حاجی عمران – پیرانشهر

تصویری از بارش سنگین برف مرز حاجی عمران – پیرانشهر