تصویری زیبا از عمارت ساعت تبریز
تصویری زیبا از عمارت ساعت تبریز

تصویری زیبا از عمارت ساعت تبریز عکس از فرنوش اکبرزاده                        

تصویری زیبا از عمارت ساعت تبریز

عکس از فرنوش اکبرزاده