تعلیق یکساله کشتی‌گیر ایران بخاطر تزریق سرم در مسابقات جهانی
تعلیق یکساله کشتی‌گیر ایران بخاطر تزریق سرم در مسابقات جهانی

تعلیق یکساله کشتی‌گیر ایران بخاطر تزریق سرم در مسابقات جهانی 🔹فدراسیون کشتی سجاد غلامی را به مدت یکسال از شرکت در کلیه مسابقات و رویدادهای ورزشی کشتی محروم کرد که البته این رای به صورت تعلیقی است.

تعلیق یکساله کشتی‌گیر ایران بخاطر تزریق سرم در مسابقات جهانی

🔹فدراسیون کشتی سجاد غلامی را به مدت یکسال از شرکت در کلیه مسابقات و رویدادهای ورزشی کشتی محروم کرد که البته این رای به صورت تعلیقی است.