تغییر برنامه سفر اعضای کادرفنی تراکتور به تبریز
تغییر برنامه سفر اعضای کادرفنی تراکتور به تبریز

تغییر برنامه سفر اعضای کادرفنی تراکتور به تبریز بردیف و دستیارانش وارد تبریز شدند قربان بردیف به همراه دستیارانش وارد تبریز شد.

تغییر برنامه سفر اعضای کادرفنی تراکتور به تبریز

بردیف و دستیارانش وارد تبریز شدند قربان بردیف به همراه دستیارانش وارد تبریز شد.