تفرشی: دامنه‌ مخالفین به فرزندان مسئولین رسیده!
تفرشی: دامنه‌ مخالفین به فرزندان مسئولین رسیده!

تفرشی: دامنه‌ مخالفین به فرزندان مسئولین رسیده!/برخی نانشان در تبدیل ایران به کره شمالی است مجید تفرشی، تاریخ‌دان و پژوهشگر:تندرو های داخلی و اپوزوسیون خارجی در ظاهر ضد هم هستند اما در باطن همگام و هم راستا با هم عمل می کنند. 🔹یک زمانی مخالفین جمهوری اسلامی یک درصد سلطنت طلب از خارج کشور بودند […]

تفرشی: دامنه‌ مخالفین به فرزندان مسئولین رسیده!/برخی نانشان در تبدیل ایران به کره شمالی است

مجید تفرشی، تاریخ‌دان و پژوهشگر:تندرو های داخلی و اپوزوسیون خارجی در ظاهر ضد هم هستند اما در باطن همگام و هم راستا با هم عمل می کنند.

🔹یک زمانی مخالفین جمهوری اسلامی یک درصد سلطنت طلب از خارج کشور بودند الان دامنه‌ی مخالفین به فرزندان مسئولین کشور هم رسیده است.

🔹چرا این اتفاق افتاده است که مقامات ما نمی خواهند ببینند که شمار مخالفین جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر می شود؟ در بین دولتمردان یک اعتماد به نفس کاذبی به وجود می آید که به نوعی یک دگردیسی تدریجی را پیش می آورد.

🔹کسانی هستند که بدون تعارف نانشان در تبدیل ایران به کره‌ی شمالی است. آن ها دوست دارند که ایران در تنگنا باشد تا فرصت برابر از بین ببرد.

🔹 در شرایط متعارف ما برای یک پروژه مناقصه می گذاریم و هر کس بنا به شایستگی هایش کار را به عهده می گیرد اما شرایط اضطراری تحریم که جای شایسته سالاری و فرصت برابر نیست.