تمدید مهلت تعیین جایگزین مرتعدار متوفی
تمدید مهلت تعیین جایگزین مرتعدار متوفی

تمدید مهلت تعیین جایگزین مرتعدار متوفی به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دکتر سیروس داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کردند.به استناد بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره‌برداری از مراتع کشور، چناچه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان […]

تمدید مهلت تعیین جایگزین مرتعدار متوفی

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دکتر سیروس داودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اعلام کردند.به استناد بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره‌برداری از مراتع کشور، چناچه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایر و یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب تا پروانه به ایشان انتقال یابد.

در تبصره یک این بند آمده چنانچه همسر و فرزندان مرتعدار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، تاکنون نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده اند، اداره‌کل منابع طبیعی استان مکلف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتعدار متوفی ظرف مدت ۲ سال پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید.باتوجه به حجم بالای مراجعات، برابر نامه شماره ۱۴۰۱۱۴۵۳۵/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مهلت اجرای بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره‌برداری از مراتع کشور، تا پایان ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ تمدید و پس از پایان مهلت فوق، بدون هیچ ارفاقی برابر فصل چهارم شیوه نامه مزبور اقدام خواهد شد.