تهدید نمایندگی دائم و کنسول گری روسیه در نیویورک به بمب گذاری
تهدید نمایندگی دائم و کنسول گری روسیه در نیویورک به بمب گذاری

تهدید نمایندگی دائم و کنسول گری روسیه در نیویورک به بمب گذاری 🔹ویاچسلاو اسلاوکین، سرکنسول موقت روسیه گفت که نمایندگی دائم در سازمان ملل و کنسولگری روسیه در شهر نیویورک به بمب گذاری تهدید شده است.

تهدید نمایندگی دائم و کنسول گری روسیه در نیویورک به بمب گذاری

🔹ویاچسلاو اسلاوکین، سرکنسول موقت روسیه گفت که نمایندگی دائم در سازمان ملل و کنسولگری روسیه در شهر نیویورک به بمب گذاری تهدید شده است.