توافق ایران و آذربایجان برای ساخت دو سد و نیروگاه بر رودخانه ارس
توافق ایران و آذربایجان برای ساخت دو سد و نیروگاه بر رودخانه ارس

توافق ایران و آذربایجان برای ساخت دو سد و نیروگاه بر رودخانه ارس 🔹سخنگوی دولت از توافق ایران و آذربایجان برای تسریع در ساخت دو سد و نیروگاه مشترک بر رودخانه ‎ارس با هدف مدیریت منابع آب و تولید برق خبر داد.

توافق ایران و آذربایجان برای ساخت دو سد و نیروگاه بر رودخانه ارس

🔹سخنگوی دولت از توافق ایران و آذربایجان برای تسریع در ساخت دو سد و نیروگاه مشترک بر رودخانه ‎ارس با هدف مدیریت منابع آب و تولید برق خبر داد.