توزیع بنزین سوپر در شهرستان‌ها محدود شده است
توزیع بنزین سوپر در شهرستان‌ها محدود شده است

توزیع بنزین سوپر در شهرستان‌ها محدود شده است همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت گفت: در حال حاضر توزیع بنزین سوپر در برخی شهرستان‌ها محدود شده و به میزان مورد نیاز در اختیار جایگاه‌دار نیست.

توزیع بنزین سوپر در شهرستان‌ها محدود شده است

همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت گفت: در حال حاضر توزیع بنزین سوپر در برخی شهرستان‌ها محدود شده و به میزان مورد نیاز در اختیار جایگاه‌دار نیست.