توییت عجیب مشاور احمدی نژاد در حمایت از ترامپ
توییت عجیب مشاور احمدی نژاد در حمایت از ترامپ

توییت عجیب مشاور احمدی نژاد عبدالرضا داوری در حمایت از ترامپ

توییت عجیب مشاور احمدی نژاد عبدالرضا داوری در حمایت از ترامپ