تکذیب لغو اقامت سید مقتدی‌صدر در ایران
تکذیب لغو اقامت سید مقتدی‌صدر در ایران

تکذیب لغو اقامت سید مقتدی‌صدر در ایران 🔹سفارت ایران در عراق نامه منسوب به وزیر خارجه ایران درباره لغو اقامت رهبر جریان صدر در ایران را تکذیب کرد.

تکذیب لغو اقامت سید مقتدی‌صدر در ایران

🔹سفارت ایران در عراق نامه منسوب به وزیر خارجه ایران درباره لغو اقامت رهبر جریان صدر در ایران را تکذیب کرد.