تکرار روز صفر و شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور      
تکرار روز صفر و شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور      

🔹تکرار روز صفر و شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور      

🔹تکرار روز صفر و شناسایی ۳۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور