ثبت بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه در ترکیه
ثبت بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه در ترکیه

ثبت بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه در ترکیه مدیر کل کاهش ریسک مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) از وقوع بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه طی پنج روز اخیر در پی زلزله شدید سحرگاه روز دوشنبه این هفته در سطح کشور ترکیه خبر داد.

ثبت بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه در ترکیه

مدیر کل کاهش ریسک مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) از وقوع بیش از ۱۶۰۰ پس لرزه طی پنج روز اخیر در پی زلزله شدید سحرگاه روز دوشنبه این هفته در سطح کشور ترکیه خبر داد.