ثبت تورم ۸.۶ درصدی در منطقه یورو؛ جهش سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور از ۲۰ درصد گذشت
ثبت تورم ۸.۶ درصدی در منطقه یورو؛ جهش سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور از ۲۰ درصد گذشت

ثبت تورم ۸.۶ درصدی در منطقه یورو؛ جهش سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور از ۲۰ درصد گذشت 🔹نرخ تورم در مالت و فرانسه به ترتیب با ۶.۱ و ۶.۵ درصد، پایین‌ترین نرخ‌های ثبت شده در منطقه یورو طی ژوئن گذشته بوده است

ثبت تورم ۸.۶ درصدی در منطقه یورو؛ جهش سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور از ۲۰ درصد گذشت

🔹نرخ تورم در مالت و فرانسه به ترتیب با ۶.۱ و ۶.۵ درصد، پایین‌ترین نرخ‌های ثبت شده در منطقه یورو طی ژوئن گذشته بوده است