جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان ۷۱ درصد افزایش یافت
جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان ۷۱ درصد افزایش یافت

جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان ۷۱ درصد افزایش یافت قربانی، مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان:میزان جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷۱ درصد افزایش یافت.در سال ۱۴۰۱ از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان ۲ میلیون ۲۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر مسافر جابجا شد، در […]

جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان ۷۱ درصد افزایش یافت

قربانی، مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان:میزان جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷۱ درصد افزایش یافت.در سال ۱۴۰۱ از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان ۲ میلیون ۲۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر مسافر جابجا شد، در حالی که تعداد مسافر جابجا شده در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۴۰ نفر بود.این تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال ۱۴۰۱ شامل یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۶۴۴ نفر مسافر بین شهری و ۴۷۸ هزار ۷۶۶ مسافر حومه ای است.