جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای ایران /شهر قرمز نداریم
جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای ایران /شهر قرمز نداریم

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای ایران /شهر قرمز نداریم 🔹در حال حاضر هیچ شهر قرمزی در کشور نداریم. در عین حال تعداد ۲۰ شهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار داشته،   ۲۲۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۹۹ شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای ایران /شهر قرمز نداریم

🔹در حال حاضر هیچ شهر قرمزی در کشور نداریم. در عین حال تعداد ۲۰ شهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار داشته،   ۲۲۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۹۹ شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.