جزئیات دستگیری یک تیم تروریستی
جزئیات دستگیری یک تیم تروریستی

جزئیات دستگیری یک تیم تروریستی وزارت اطلاعات:🔹هدف آنها انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود. 🔹گستردگی تجهیزاتِ همراه تروریست ها در حدی بوده که امکان حمل مستقیم آن‌ها توسط اعضای تیم عملیاتی وجود نداشته است. 🔹بنابراین در قالب جاسازی در لوازم پوششی و از مسیر کولبری، از اقلیم کردستانِ عراق وارد کشور کرده بودند.

جزئیات دستگیری یک تیم تروریستی

وزارت اطلاعات:🔹هدف آنها انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود.

🔹گستردگی تجهیزاتِ همراه تروریست ها در حدی بوده که امکان حمل مستقیم آن‌ها توسط اعضای تیم عملیاتی وجود نداشته است.

🔹بنابراین در قالب جاسازی در لوازم پوششی و از مسیر کولبری، از اقلیم کردستانِ عراق وارد کشور کرده بودند.