جوکار: دستگاه قضا هزینه‌های تحمیل شده به نظام در حوادث اخیر را از افراد غیرمسئول بگیرد
جوکار: دستگاه قضا هزینه‌های تحمیل شده به نظام در حوادث اخیر را از افراد غیرمسئول بگیرد

🔻جوکار: دستگاه قضا هزینه‌های تحمیل شده به نظام در حوادث اخیر را از افراد غیرمسئول بگیرد 🔹محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه در حوادث اخیر برخی افراد غیرمسئول قبل از روشن شدن واقعه، عالمانه، آگاهانه و عامدانه موجب تشویش افکار عمومی شدند، گفت: ضرورت دارد قوه قضائیه به این موضوع ورود […]

🔻جوکار: دستگاه قضا هزینه‌های تحمیل شده به نظام در حوادث اخیر را از افراد غیرمسئول بگیرد

🔹محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس با بیان اینکه در حوادث اخیر برخی افراد غیرمسئول قبل از روشن شدن واقعه، عالمانه، آگاهانه و عامدانه موجب تشویش افکار عمومی شدند، گفت: ضرورت دارد قوه قضائیه به این موضوع ورود و هزینه‌هایی را که بر نظام و مردم وارد شده از آنها دریافت کند.