حادثه آتش‌سوزی در پاساژ رخش تبریز مصدوم نداشت
حادثه آتش‌سوزی در پاساژ رخش تبریز مصدوم نداشت

حادثه آتش‌سوزی در پاساژ رخش تبریز مصدوم نداشت شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:  آتش سوزی در پاساژ رخش تبریز واقع در خیابان امام خمینی اطفا گردید. خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت.

حادثه آتش‌سوزی در پاساژ رخش تبریز مصدوم نداشت

شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:  آتش سوزی در پاساژ رخش تبریز واقع در خیابان امام خمینی اطفا گردید.

خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت.