حال خوش توله یوز ایران
حال خوش توله یوز ایران

حال خوش توله یوز ایران 🔹تنها بازمانده توله «ایران» یوزپلنگ ایرانی این روز‌ها حال بهتری دارد و از مرحله شیرخواری وارد دوران گوشتخواری شده است.

حال خوش توله یوز ایران

🔹تنها بازمانده توله «ایران» یوزپلنگ ایرانی این روز‌ها حال بهتری دارد و از مرحله شیرخواری وارد دوران گوشتخواری شده است.