حامدپاکدل به تراکتورپیوست
حامدپاکدل به تراکتورپیوست

🔸رسمی؛ حامد پاکدل با عقد قراردادی به مدت ۱.۵ فصل به باشگاه تراکتور پیوست.

🔸رسمی؛ حامد پاکدل با عقد قراردادی به مدت ۱.۵ فصل به باشگاه تراکتور پیوست.