حبس طبری به قوت خود باقی است
حبس طبری به قوت خود باقی است

حبس طبری به قوت خود باقی است دفتر سخنگوی قوه‌قضائیه:اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری رسیدگی شد و او به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال به عنوان جزای نقدی محکوم شده و سایر جرایم قطعیت یافته است.

حبس طبری به قوت خود باقی است

دفتر سخنگوی قوه‌قضائیه:اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری رسیدگی شد و او به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال به عنوان جزای نقدی محکوم شده و سایر جرایم قطعیت یافته است.