حجاب می‌تواند در بهار و تابستان هم بستر «اغتشاش» شود
حجاب می‌تواند در بهار و تابستان هم بستر «اغتشاش» شود

نگرانی روزنامه دولت از ادامه اعتراضات با فرارسیدن فصل گرما: حجاب می‌تواند در بهار و تابستان هم بستر «اغتشاش» شود روزنامه ایران نوشت: بهانه حجاب بانوان همان طور که محمل نخست ایجاد آشوب ترکیبی اخیر بود، همچنان ظرفیت دارد تا در فصل گرما نیز به صورت دیگری بستر اغتشاش و سوءاستفاده از ظرفیت انسانی و […]

نگرانی روزنامه دولت از ادامه اعتراضات با فرارسیدن فصل گرما: حجاب می‌تواند در بهار و تابستان هم بستر «اغتشاش» شود

روزنامه ایران نوشت: بهانه حجاب بانوان همان طور که محمل نخست ایجاد آشوب ترکیبی اخیر بود، همچنان ظرفیت دارد تا در فصل گرما نیز به صورت دیگری بستر اغتشاش و سوءاستفاده از ظرفیت انسانی و مطالبات حقوقی بانوان را فراهم کند.

موضوع رودررو قرار دادن حاکمیت با بانوان و برساخت هویت و تصویر زن ایرانی هدف راهبردی جبهه دشمن در عرصه جنگ نرم است.