حذف هفت اصله درخت بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی
حذف هفت اصله درخت بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی

💢 حذف هفت اصله درخت بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی ▫️هفت اصله درخت در مسیر بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی و پوسیدگی از درون حذف شدند. ▫️این اقدام شهرداری تبریز برابر نظر و رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری و در راستای رفع خطر از سقوط احتمالی درختان خشکیده بوده است.

💢 حذف هفت اصله درخت بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی

▫️هفت اصله درخت در مسیر بلوار ۲۹ بهمن به علت خشکیدگی و پوسیدگی از درون حذف شدند.

▫️این اقدام شهرداری تبریز برابر نظر و رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری و در راستای رفع خطر از سقوط احتمالی درختان خشکیده بوده است.